ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญธรรม พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ดร. สุจิรา ไชยกุสินธุ์) กล่าวให้โอวาทนักศึกษา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ประเด็นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา และกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยาบรรยาย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6