ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ “ติดปีกธุรกิจออนไลน์ สู่นักขายขั้นเทพ”

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย Shopee Lazada และ Tiktok ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด online โดยใช้ Commercial channel คุณเนติ ธรรมาภานนต์ Lazada certified trainer คุณพุฒิธร เอื้อถาวรพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ Tiktok และ Tiktok Affiliate Program และคุณเบญจรงค์ คงดี กิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร