ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” คณะบริหาธุรกิจ มทร.พระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนักศึกษา โดยสืบเนื่องจากธนาคารออมสิน มีนโยบายและแผนประจำปี 2560  – 2561 ในการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ และสามารถยกระดับมูลค่าเพิ่ม คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้  ทั้งนี้ได้มีอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เกิดทักษะและการเรียนรู้และประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ คาดว่าการดำเนินงานจากกิจกรรมนี้จะสามารถส่งเสริม กลุ่มวิสากิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม เช่น

  1. กลุ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
  2. กลุ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่มะขาม
  3. กลุ่มพัฒนาช่องทางการจำหน่ายปลาดุกแดดเดียว
  4. กลุ่มพัฒนาช่องทางการจำหน่ายแหนมปลา
  5. กลุ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์เห็ดหลินจือ แหนมเห็ด น้ำเห็ด
  6. กลุ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาทูต้มเค็ม
  7. กลุ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์เมี่ยงบัวหลวง

ให้มีศักยภาพสามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ ณ ห้องบรรยาย 2202 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่