ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 🎉
 
🔴ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th
🔴ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
📆ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
📌โดยบัณฑิตบันทึกภาพจากหน้าจอ หรือพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
นำมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
 
📞หากพบปัญหา โทร 02-665-3777 ต่อ 6764