ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์

ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าระบบเพื่อประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558