ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

  1. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกสาขาวิชา
  2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 55 สาชาวิชาระบบสารสนเทศ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 3 /2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการบัญชี