ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 รหัส 55  สาชาวิชาระบบสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 3 /2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์
ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี