ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ธนาคารโรงเรียน โดยสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับธนาคารออมสิน

สาขาวิชาการเงินร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการ ธนาคารโรงเรียน  เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในธนาคารจำลอง ณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก
Mr.Vasilis Gkogkidis จากประเทศสหราชอาณาจักร  เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร