ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ภาคปกติ เทียบโอน สมทบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3q6KDaq โดยจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. (นักศึกษาต้องใช้ Email @rmutp.ac.th ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น)

หมายเหตุ :
– ผู้บริหาร อาจารย์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ (พร้อมสวมชุดครุยมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมงาน) และ นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งตัวแทนห้องละ 10 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู และจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ชั่วโมง (โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมบังคับตามประกาศมหาวิทยาลัย)