ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักกีฬาของคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุม

กีฬา-01

ขอเชิญนักกีฬาของคณะบริหารธุรกิจ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมประชุมรับฟังแนะนำ วิธีการปฏิบัติตนในการเล่นกีฬาและการเรียนให้ประสบความสำเร็จ และให้โอวาทแก่นักกีฬา จากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2  (ห้องประชุมสัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว