ข่าวประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (ในรูปแบบ Online และ On-site) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทั้งนี้งานสหกิจศึกษาจึงขอแจ้งกำหนดการดังภาพแนบมานี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 026653555 ต่อ 2310
Facebook :

งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร