ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม หรือใช้พื้นที่เพื่อติวสอบกับเพื่อนๆ กับ “โครงการเพิ่มพื้นที่ติวเพิ่มพื้นที่ความรู้”

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม หรือใช้พื้นที่เพื่อติวสอบกับเพื่อนๆ กับ “โครงการเพิ่มพื้นที่ติวเพิ่มพื้นที่ความรู้” ในวันที่ 27,28 กันยายน 2561 และ วันที่ 4,5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้อง 7303 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี
ที่มา : งานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร