ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง R 203 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 2) คณะบริหารธุรกิจ