ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนน 95 คะแนนขึ้นไป

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษา จำนวน 4 ท่าน ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนน 95 คะแนนขึ้นไป และยังได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 และวิชาภาษาอังกฤษ 2 พร้อมบันทึกระดับคะแนนเกรด A ทั้งสองรายวิชา โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้ นางสาววีร์สุดา เชิดสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี นางสาวปุณญดา นุชเนื่อง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) นายเมธา พิรักษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนางสาวภิภัชริญ เพชรรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ