ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารเป็นประธาน เปิด-ปิด หีบเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดและปิดหีบเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 (ศูนย์พณิชยการพระนคร) และตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผลการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งดังนี้ **ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่ม 4 คณะศิลปศาสตร์ อันดับที่ 1 ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู รวม 33 คะแนน **ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อันดับที่ 1 ผศ.ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รวม 16 คะแนน ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ