ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจต่อยอดความร่วมมือ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจต่อยอดความร่วมมือ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ปีที่ 2

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้ดูแลโครงการ เดินหน้าร่วมประชุมต่อยอดความร่วมมือ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” หารือแนวทางการดำเนินการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”GSB Smart SMEs Smart START UP 2018” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงช่องทางการตลาด สร้างองค์ความรู้ สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานในพิธีเปิด

ในปี 2561 คณะบริหารธุรกิจได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประยุกต์องค์ความรู้ทางธุรกิจที่ทันสมัยสู่การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเสริมสร้างยกระดับความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้และมีความเข้มแข็งภายใต้ยุค Digital 4.0 ดังนั้นในปี 2562 คณะบริหารธุรกิจจึงได้เข้าร่วมต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกับธนาคารออมสินเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจร่วมกับชุมชน

ภาพ/ข่าว : งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร