ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและแข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการวางแผนการเงินในยุคดิจิทัล” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงกาได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากนักวางแผนการเงิน ซึ่งจะเป็นแนวทางการลงทุนในอนาคตต่อไป ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ Head of Wealth Advisory บริการที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร Senior recruitment Officer ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ “The Next Mercantile 2023” ภายใต้กิจกรรม “ค้าฟ้าหานักนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนรุ่นใหม่ 2023 (Young Financial Innovation and Investment Star 2023)” โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทีม “เปรี้ยวเข็ดฟัน” จาก มทร.พระนคร
1. นางสาวสุภัคชา สุดทิม
2. นางสาววรพิชชา แก้วมา
3. นางสาวขจีพรรณ ปัญญาทรัพย์สิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทีม “สิระพัดทัด” จาก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
1. นายภัทร์ทัศน์ จิรธรรมานุวัตร
2. นางสาวศิรภัสสร เลิศทหาร
3. นางสาวศิรวิชญ์ภร เลิศนันทนายศ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทีม “สานสามพัน” จาก มทร.พระนคร
1. นางสาววิจิตรา วิเศษสิงห์
2. นางสาวภัทรียา เสริมศรี
3. นายอภิชา สุวรรณชาติ
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทีม “เดี๋ยวค่อยคิด” จาก โรงเรียนราชวินิต มัธยม
1. นายเชษฐพันธุ์ คงเรือง
2. นายธนะสิทธิ์ จำเริญอยู่ปรีดา
3. นางสาวกชพรรณ จันทร์ส่ง
ทีม “Power girls” จาก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
1. นางสาวญาณิภา จันทรา
2. นางสาวเปมิกา สุขเกลอ
3. นางสาวจิระประภา วะยะลุน
ทีม “3 วัน” จาก มทร.พระนคร
1. นายวรรณภูมิ คุณลักษ์
2. นายวันรัก เจริญสุข
3. นายวันเฉลิมพล กรมวังก้อน
ทีม “M.A.S” จาก มทร.พระนคร
1. นางสาวณภัทรสร ปองสุข
2. นางสาวปุญญิสา การุณธนกุล
3. นายสุจินดา สะอาด
ทีม “Meter” จาก มทร.พระนคร
1. นายอางกูร วารินทร์
2. นางสาวเปมิกา เม้งเกร็ด
3. นางสาวทิพรัตน์ อินทร์หอม
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร