ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดบรรยายพิเศษ“คุยกับรุ่นพี่ Logistic”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดบรรยายพิเศษ “คุยกับรุ่นพี่ Logistics” เสริมประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ “คุยกับรุ่นพี่ Logistics” โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งนี้การบรรยายจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ กับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรานนท์ คงปฏิมากร รองประธานกรรมการสายงานบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง R203 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ