ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Global SME” และ โชว์ผลงานวิจัยนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โชว์ศักยภาพจัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Global SME” และ โชว์ผลงานวิจัยนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “Global SME” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่10 (The 10th RMUTP International Conference) โดยวิทยากรจากบริษัทและองค์กรภาคอุตสาหกรรมที่ชื่อเสียงจากต่างประเทศ ได้แก่ FHWS Universität Bamberg Würth Asia Centre และ ICDL ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจ SME และภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า SME ไทย การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา อาทิเช่น แอปพลิเคชั่นตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิในห้อง Data Center ออนไลน์ ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ The Future of Thailand Income Distribution และ Relationship between Media of Integrated Marketing Communications and Purchasing Decisions for Food & Beverage Products of Durian by Gender ผลงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th RMUTP International Conference) ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส มุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็น Digital University ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร