ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดีดี สำหรับเด็กบัญชี พ.พ. รุ่น 62 เฉพาะสาขาวิชาการบัญชีเทียบโอนภาคปกติ-ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

ด่วน!!! โครงการดีดี สำหรับเด็กบัญชี พ.พ. รุ่น 62

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
🔥 กำหนดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม…สู่เส้นทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล🔥

กำหนดวันเรียน
– ภาคปกติ อบรมระหว่างวันที่ 10,11,12,13,14,17 มิถุนายน 2562
– ภาคสมทบ อบรมระหว่างวันที่ 8,9,15,16 มิถุนายน 2562

เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รุ่น 62 สาขาวิชาการบัญชี
• ภาคปกติ
• ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนอบรมและจองสิทธิ์รับหนังสือเรียนฟรี ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 >> https://bit.ly/2YB4PlW <<

🔴 หมายเหตุ🔴
1. เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติและภาคสมทบ รุ่น 62 ทุกท่าน
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 สำหรับภาคสมทบ
และ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับภาคปกติ
3. นักศึกษาต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการทดสอบวัดผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตรเพื่อนำผลคะแนนไปเทียบโอนบางรายวิชาของกลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพเลือกได้
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 7301 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-665-3555 ต่อ 2341 หรือมือถือ 063-669-5925 (อ.รณพร) และ 093-153-5959 (อ.พลภัทร)

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน