ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมความรู้!!! จัดเสวนาหัวข้อ“แนวโน้มอาชีพนักลงทุน-การลงทุนในอนาคต”

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เสริมความรู้!!! จัดเสวนาหัวข้อ“แนวโน้มอาชีพนักลงทุน-การลงทุนในอนาคต”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการแนวโน้มอาชีพนักลงทุนและการลงทุนในอนาคต โดยมี อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง “อาชีพเกี่ยวกับนักลงทุน” โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาทางด้านการเงินจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณกฤตพล อิทธิธรรมสกุล คุณณัฐพล จันทร์โชติธนกุล และ คุณพิชัย แสงเงิน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประขุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคารคา 9 0 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ