ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข หัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีศักยภาพ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ