ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสายบริหาร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ