ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสายบริหาร แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ