ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านการจัดทำ Platform online ช่องทางต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านการจัดทำ Platform online ช่องทางต่างๆ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร จัดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้านการจัดทำ Platform online ช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี และอาจารย์วรัญญา สมศิริ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้าง Content Marketing การสร้าง Story telling และเทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพสำหรับนำไปใช้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการจดจำในภาพลักษ์ของสินค้า โดยมี อาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คุณกฤษฎา เร่งดารา และคุณธวัลรัตน์ พูลชู ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ วัดยางป่า ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ