ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์ “โครงการจิตอาสา..เติมสีสันปันรอยยิ้ม” เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร”

2338
2339
2336
2337
2333
2325
2323
2327
2336

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์  “โครงการจิตอาสา..เติมสีสันปันรอยยิ้ม” เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร”

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาการบัญชีการเงินชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสา..เติมสันปันรอยยิ้ม” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี รู้จักคุณค่าการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของคณะบริหารธุรกิจต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมกันทาสีรั้วไม้ของโรงเรียน ปรับปรุง ทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ทาสีเครื่องเล่นใหม่ทั้งหมด และปรับปรุงสวนหย่อมขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีเครื่องเล่นที่สมบูรณ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาของเด็กๆ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 7 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่