ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน พลักดันธุรกิจท้องถิ่นก้าวสู่ตลาดสากล

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 3 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 และคณะฯ
เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการจากนักศึกษาทั้ง 7 กลุ่มโครงการย่อย พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ