ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธรุกิจ”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธรุกิจ” ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วม“โครงการพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ”พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนครพนม พิพิธภัณฑ์ภูพาน กลุ่มทอผ้าฝ้ายข็มมือย้อมครามบ้านโนนเรือ กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนนอก และไร่สวนเงินเวียนนาการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)