ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา​ประเทศไทย​ (สกอ.)​ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดร่วมมือและการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ