ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ติวเข้ม!!! บัณฑิตต้นแบบ พร้อมใช้งานพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ติวเข้ม!!! บัณฑิตต้นแบบ พร้อมใช้งานพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจคณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ในการซ้อมบัณฑิตต้นแบบ “โครงการบัณฑิตต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบ ผศ.อารยา บูรณะกูล อ.สุพัตรา อภิชัยมงคล อ.พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ อ.ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบจำนวนกว่า 80 ราย โดยคณะกรรรมการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาที่เป็นบัณฑิตต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างในการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการเดิน การทำความเคารพ การรับ การถอย และขั้นตอนต่างๆ อันก่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป สำหรับชุดนักศึกษาและชุดครุยใช้ประกอบในการฝึกซ้อมเท่านั้น ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว: งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ