ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นิพล แก่นโกมล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมวางพานพุ่ม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการาม ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)