ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการเงินยุคดิจิทัลด้านการวางแผนและการลงทุน”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการเงินยุคดิจิทัลด้านการวางแผนและการลงทุน”

เมื่อเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักการเงินยุคดิจิทัลด้านการวางแผนและการลงทุน” โดยมี อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้านการวางแผนและการลงทุน วิทยากรโดย คุณพิชัย แสงเงิน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Relationship Wealth Banking และ คุณณัฏฐพล จันทร์โชติธนกุล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Relationship Management Associate ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนและการลงทุนในยุคดิจิทัล โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินเข้าร่วมกว่า 130 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)