ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการปฐมเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 2)” โดยมี อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การชี้แจงแนะนำเอกสารในการออกฝึกงาน การบรรยายในหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ” วิทยากรโดย คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และ การบรรยายในหัวข้อ “Smart Personality” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และ พิธีปิดโครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ