ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ หวังปั้นนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานระดับคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ” โดยมี อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานวิจัย เรียนรู้เทคนิค และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยของบุคลากร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7506 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ