ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ หวังสร้าง SMEs Startup หน้าใหม่

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ หวังสร้าง SMEs Startup หน้าใหม่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดพื้นที่ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ “Innovation club” ภายใต้งาน “RMUTP Grand Opening Innovation Club by GSB Startup” โดยมี ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหาร มทร.พระนคร และคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ร่วมเป็นประธานเปิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมน้อง ๆ นักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเริ่มทำธุรกิจ ได้มีพื้นที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่ SMEs Startup ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ พิธีมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วยคะแนนสูงกว่า 95 คะแนน จำนวน 4 ท่าน และกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Startup ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล และ ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ “Innovation Club by GSB Startup” ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร