ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร โดย นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ นักวิชาการศึกษาและชมรมนักศึกษา ได้นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จัดโดยมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวัน 9 มิถุนายน 2559 ณ อุโบสถวัดสามพระยา