ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์การ ระดับคณะ/สถาบัน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการค้าและการลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ เศรษฐกิจปัจจุบันในยุค New Normal และการอยู่รอดขององค์การ จากผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย