ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยได้มีการดำเนินการเช็คความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน และทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโดยรอบอาคาร ณ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ