คณาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

teacher_engอาจารย์ญาณินท์ สายหยุด
Miss. Yanin Saiyood
หัวหน้าสาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
E-mail : yanin.sa@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_6อาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว
Mrs. Thidarat Nakkyo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
E-mail : thaidarat.n@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_1-smallอาจารย์สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร
Miss Suveena Rungrodruttanagorn
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
E-mail : suveena.r@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_5-smallผศ.ดร. สิริบุปผา อุทารธาดา
Asst.Prof.Dr.Siribuppa U-tantada
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
E-mail : Siribuppa11@gmail.com
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_4-small
อาจารย์วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ
Miss Walisara Yongyingprasert
อาจารย์สาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
E-mail : Kulisara.y@rmutp.ac.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2372
teacher_2-smallดร.ภิญญา มากธนะรุ่ง
Dr. Pinya Magtanaroong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผุ้ประกอบการ
E-mail : pinya_prim@hotmail.co.th
Tel : 02-665-3555 ต่อ 2381