ข่าวกิจกรรม

คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และการบรรยายหัวข้อ “คนยุคใหม่ใส่ใจการบริหารเงิน” โดยมี คุณกริช เศรษฐนันท์ นักวางแผนการเงินอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 25 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ 24 คน และลูกจ้างประจำ 1 คนประเภทข้าราชการ โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสมนึก แก้ววิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนาถ เย็นทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 4. นายสนทยา เขมวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน จากนั้นได้มีการแสดงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของราชมงคลพระนคร เช่น การแสดงเริงระบำกิงกะหลา…มุทิตาคารวะ การแสดงดนตรี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร