ข่าวกิจกรรม

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดยมี ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข โดยการจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้มุ่งเน้นกิจกรรมนันทนาการแทรกคุณธรรม จริยธรรม อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาสถานีการเรียนรู้ “ธรรมะวัยใส” กิจกรรม“ดวงประทีบ…แห่งรัก” กิจกรรมกัลยาณมิตร “เพื่อนแท้..เรารักนาย” กิจกรรมอธิฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ “ครู…ของแผ่นดิน” ฟังการบรรยายธรรมมะ สวดมนต์-ทำวัตร การเดินจงกรม บริหารจิตเจริญปัญญา มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กเลย