ข่าวกิจกรรม

[กิจกรรมวันที่ 2] ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ

วันนี้ (18 สิงหาคม 2560) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมิล พิชญไพบูลย์และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน ตำราวิชาการและการจัดทำ มคอ. ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างและพัฒนา ส่งเสริมพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี้
ภาพข่าวกิจกรรมวันแรก คลิกที่นี่

ผู้จัดโครงการ : งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
ข่าว/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ