ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 และร่วม ชม ชิม Shop ผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 กลุ่มชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร