ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้กล่าวรานงานการประชุม โดยเป็นการประชุมหาแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษา การจัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงชี้แจงนโยบายการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 อีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ