ข่าวรับรางวัล

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยสำนักงาน (ก.พ.)