ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน !!! ตรวจเช็คตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา 01-002-102 เนื่องจากตารางสอบมีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้นักศึกษาตรวจเช็คตารางสอบผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา

ได้ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558