ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 (Update 31/05/59)

ด่วน ประกาศรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559


หลักสูตรทั่วไป (สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการจัดการ,สาขาวิชาการเงิน,สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)


ด่วน : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) เปลี่ยนห้องเรียน กลุ่มที่ 1  ห้อง 2101 เปลี่ยนเป็น 2310   กลุ่มที่ 2 ห้อง 2102 เปลี่ยนเป็น ห้อง 2311 (Update 31/05/59)หลักสูตรเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC


หลักสูตรภาษาอังกฤษ

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)


ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.15 น. ณ ห้องที่เรียนปรับพื้นฐาน

Update 26/05/59


หมายเหตุ : 1. นักศึกษาท่านใดชำระเงินแล้วไม่มีรายชื่อโปรดติดต่องานบริการวิชาการแก่สังคม 02-665- 3555 ต่อ 2310