ข่าวกิจกรรม

ด้วยความห่วงใยสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อทำการพ่นยุงลายเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ก่อนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโดยรอบคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ