ข่าวกิจกรรม

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร จัดประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

ธ.ออมสิน จับมือ มทร.พระนคร จัดประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอในกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2562 โจทย์ “Idea WoW นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้น เศรษฐกิจชุมชน” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท

โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.รณพร พิทักษ์มวลชน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อ.มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ อ.ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้อง 2305 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม HR กำลัง2 (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Act-Art (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชมเชย ทีม MANG MANG (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) และ รางวัลชมเชย ทีม IS3019 (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ