ข่าวกิจกรรม

นักวิจัย มทร.พระนคร จับมือ นักวิจัย 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน

นักวิจัย มทร.พระนคร จับมือ นักวิจัย 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน นำเสนอโครงการวิจัยพลังงานโซล่าร์ทุนลอยในทะเลและการบริหารฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช ผศ.พนิตนาถ เย็นทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร และ อาจารย์-นักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมประชุมนำเสนอโครงการวิจัย “การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสถานีโซล่าร์ทุนลอยในทะเลและการบริหารฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ”

โดยมี คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญพด้านพลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำในโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพลังงานใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และเป็นต้นแบบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของภาคใต้ (สถานีโซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล) โดยเป็นการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านพลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ Swimsol จากประเทศออสเตรีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ